Институт за мултидисциплинарна истраживања

imsi.rs

(Центар за мултидисциплинарне студије до 2008. год)

Универзитет Београд


СТУДИЈА ЕНЕРГЕТСКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА СРБИЈЕ
ЗА КОРИШЋЕЊЕ СУНЧЕВОГ ЗРАЧЕЊА И ЕНЕРГИЈЕ ВЕТРА
(НПЕЕ, Евиденциони број ЕЕ704-1052А)

________________________________________________________

Наручилац Студије
МИНИСТАРСТВО НАУКЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Координатор Студије
ЦЕНТАР ЗА МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНЕ СТУДИЈЕ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
Руководилац израде Студије

Проф. Др Петар Гбурчик


Учесници у изради студије
ЦЕНТАР ЗА МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНЕ СТУДИЈЕ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
Проф. Др Петар Гбурчик, ред. проф
Др Владимир Јовић, науч. саветник
Др Драган Тодоровић, науч. саветник
Др Владимир Срдановић, науч. саветник
Мр Верица Гбурчик, истраж. сарадник
Проф. Др Жељко Вучинић, науч. саветник
Бранислав Вратоњић, дипл. инг. ел.
ТЕХНОЛОШКО – МЕТАЛУРШКИ ФАКУЛТЕТ, БЕОГРАД
Др Бранимир Гргур, доцент

Обрада података у технологији ГИС
Андреја Тутунџић, асистент Шумарског факултета, Београд
Невенко Лазовић, апсолвент Математичког факултета, Београд
Корисник Студије
ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ЗДРАВЉА, БЕОГРАД

Београд, новембар 2004

САДРЖАЈ Страна
1 УВОД (Линк) 0.6MB
 
1.1 ОСНОВНЕ И МЕРОДАВНЕ WМО ДЕФИНИЦИЈЕ
13
1.2 ПРЕДМЕТ И ЦИЉ ИСТРАЖИВАЊА
18
1.3 РЕЗУЛТАТИ
19
2 ОСНОВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ РЕСУРСА СУНЦА И ВЕТРА У ЕВРОПИ (Линк) 1.2 MB
20
2.1 РАСПОЛОЖИВИ ПОДАЦИ О РЕСУРСИМА СУНЦА У ЕВРОПИ
29
3 РЕФЕРЕНТНЕ МЕТОДОЛОГИЈЕ ЗА АНАЛИЗУ ЕНЕРГЕТСКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА СУНЧЕВОГ ЗРАЧЕЊА И ВЕТРА (Линк) 1.6MB
41
3.1 АНАЛИЗА И ДЕФИНИСАЊЕ КЛИМАТОЛОГИЈЕ СУНЦА И ВЕТРА НА ОДРЕЂЕНОМ ПОДРУЧЈУ
42
3.2 ИДЕНТИФИКАЦИЈА И КАРАКТЕРИЗАЦИЈА ПОВОЉНИХ ЛОКАЦИЈА ЗА КОРИШЋЕЊЕ РЕСУРСА СУНЦА И ВЕТРА
51
3.3 ИДЕНТИФИКАЦИЈА МЕТОДОЛОШКИ НЕОПХОДНИХ ПАРАМЕТАРА МЕРЕЊА
59
3.4 ИДЕНТИФИКАЦИЈА ПОГОДНЕ МЕТОДОЛОГИЈЕ И ПОТРЕБНИХ
КОРЕКЦИЈА ЗБОГ СПЕЦИФИЧНИХ ТОПОКЛИМАТСКИХ УСЛОВА У СРБИЈИ
66
4 РЕФЕРЕНТНИ МОДЕЛИ ЗА АНАЛИЗУ ЕНЕРГЕТСКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА (Линк) 1.7 MB
74
4.1 АНАЛИТИЧКИ МОДЕЛИ КЛИМАТОЛОГИЈЕ СУНЦА И ВЕТРА
75
4.2 АПЛИКАТИВНИ МОДЕЛИ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ОПТИМАЛНИХ ЛОКАЦИЈА
80
4.3 СТРУКТУРА И САДРЖАЈ БАЗА ПОДАТАКА, ФОРМАТ ПОДАТАКА
89
5 АНАЛИЗА И СИНТЕЗА РЕЗУЛТАТА ДОСАДАШЊИХ ИСТРАЖИВАЊА (Линк) 2.0 MB
93
5.1 СИНТЕЗНИ ПРИКАЗ ДОСАДАШЊИХ ИСТРАЖИВАЊА И РЕЗУЛТАТА У ПРАКСИ НА МЕЂУНАРОДНОМ НИВОУ
93
5.2 СИНТЕЗНИ ПРИКАЗ РЕЗУЛТАТА ДОСАДАШЊИХ ИСТРАЖИВАЊА У СРБИЈИ
95
5.3 РУДИМЕНТАРНА КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА РЕСУРСА У ЗЕМЉАМА ЕУ И СРБИЈИ НА ОСНОВУ ДОСАДАШЊИХ ИСТРАЖИВАЊА
107
5.4 ПРОЦЕНА ОПРАВДАНОСТИ И ПОТЕНЦИЈАЛНИХ ЕФЕКАТА КОРИШЋЕЊА ЕНЕРГИЈЕ ВЕТРА И СУНЦА У СРБИЈИ, СА ДРУШТВЕНО – ЕКОНОМСКОГ И ЕКОЛОШКОГ АСПЕКТА (Линк) 0.7MB
113
6 АНАЛИЗА РАСПОЛОЖИВИХ ПОДАТАКА МЕРЕЊА У СРБИJИ (Линк)
138
6.1 ПРИКАЗ И АНАЛИЗА РАСПОЛОЖИВИХ ПОДАТАКА МЕРЕЊА СУНЧЕВОГ ЗРАЧЕЊА, ВЕТРА И ДРУГИХ МЕРОДАВНИХ ПАРАМЕТАРА СА АСПЕКТА МЕТОДОЛОГИЈЕ И ЗАХТЕВА МОДЕЛА
138
6.2 ИДЕНТИФИКАЦИЈА НЕДОСТАТАКА У РАСПОЛОЖИВИМ ПОДАЦИМА СА КВАЛИТАТИВНОГ И КВАНТИТАТИВНОГ АСПЕКТА
145
6.3 ИДЕНТИФИКАЦИЈА ПОТРЕБНИХ ДОДАТНИХ КОНТИНУИРАНИХ, ЕПИЗОДНИХ И МАРШРУТНИХ МЕРЕЊА СА АСПЕКТА РЕФЕРЕНТНИХ МЕТОДОЛОГИЈА
146
7 КОНВЕРЗИЈА И АКУМУЛАЦИЈА ЕНЕРГИЈЕ СУНЦА И ВЕТРА (Линк) 0.4 MB
148
7.1 Акумулација електричне енергије
148
7.2 Акумулација топлотне енергије
156
8 ФОТОНАПОНСКИ СИСТЕМИ КОРИШЋЕЊА ЕНЕРГИЈЕ СУНЦА (Линк) 0.8MB
158
9 РЕЗУЛТАТИ
182
9.1 ГЛОБАЛНА ПРОЦЕНА ЕНЕРГЕТСКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА СУНЧЕВОГ ЗРАЧЕЊА У СРБИЈИ (Линк) 1.7 MB
182
9.2 ГЛОБАЛНА ПРОЦЕНА ЕНЕРГЕТСКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА ВЕТРА У СРБИЈИ (Линк) 0.9 MB
227
ОСТАЛИ РЕЗУЛТАТИ (Линк) 0.18 MB
 
9.3 ПРЕДЛОГ МЕТОДОЛОГИЈА И МОДЕЛА ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ РЕСУРСА СУНЦА И ВЕТРА У СРБИЈИ
254
9.4 ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА КОНТИНУИРАНИХ МЕРЕЊА СУНЧЕВОГ ЗРАЧЕЊА
256
9.5 ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА ЕПИЗОДНИХ И МАРШРУТНИХ МЕРЕЊА СУНЧЕВОГ ЗРАЧЕЊА И ВЕТРА
257
10 ЗАКЉУЧЦИ - ПРЕДЛОГ АКТИВНОСТИ МНЗЖС СРБИЈЕ (Линк) 0.15 MB
260
11 РЕФЕРЕНЦЕ (Линк) 0.17 MB
262